INFORMACIJE ZA UGOVARAČA OSIGURANJA PRE ZAKLJUČENJA UGOVORA O OSIGURANJU, ODNOSNO PRI IZMENAMA, DOPUNAMA ILI PRODUŽENJU TOG UGOVORA

U skladu sa čl. 111. Zakona o osiguranju (Sl. glasnik RS, broj 139/14), ugovarač osiguranja se obaveštava o sledećem:


1) Poslovno ime, sedište i adresa sedišta:

Društvo za posredovanje u osiguranju Best Insurance Brokers d.o.o., Beograd, Stari Grad, Gundulićev Venac br. 8/9 MB: 21531286; PIB: 111737214; Telefon: +381638473772; email: office@bib.co.rs


2) Registri nadležnog organa kod kojih je društvo za posredovanje upisano i način provere registracije

Nadležni organ: Narodna Banka Srbije, Kralja Petra br. 12, 11000 Beograd, Srbija. Br. Rešenja o dozvoli za obavljanje delatnosti posredovanja u osiguranju broj 9500 od 4.11.2019. god. Provera registracije: Narodna Banka Srbije pisanim putem ili na internet adresi www.nbs.rs Registar privrednih subjekata: Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd Srbija, broj BD 153147 od 12.11.2019. godine. Provera registracije: Agencija za privredne registre pisanim putem ili na internet adresi www.apr.gov.rs


3) Društvo za posredovanje u osiguranju Best Insurance Brokers d.o.o. Beograd za sada ima zaključene ugovore sa sledećim društvima za osiguranje/reosiguranje:

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd, Uniqa neživotno osiguranje a.d.o. Beograd, Dunav osiguranje a.d.o., DDOR Novi Sad osiguranje a.d.o., Wiener Stadtische osiguranje a.d.o., Sava životno osiguranje a.d.o., Generali osguranje a.d.o., Milenijum osiguranje a.d.o., Triglav osiguranje a.d.o.,Dunav životno osiguranje a.d.o., Globos osiguranje a.d.o., Grawe osiguranje a.d.o.


4) Povezanost sa društvima za osiguranje:

Društvo za posredovanje u osiguranju Best Insurance Brokers d.o.o.Beograd nema neposredno, odnosno posredno pravo ili mogućnost da ostvari 10% ili više glasačkih prava, odnosno vlasništvo nad 10% ili više osnovnog kapitala u društvu za osiguranje/reosiguranje sa kojim će biti zaključen ugovor o osiguranju/reosiguranju;

Društva za osiguranje/reosiguranje odnosno matična društva tih društava, nemaju neposredno, odnosno posredno pravo ili mogućnost da ostvare 10% ili više glasačkih prava, odnosno vlasništvo nad 10% ili više osnovnog kapitala u Društvo za posredovanje u osiguranju Best Insurance Brokers d.o.o.. Beograd;


5) U slučaju povrede prava ili interesa u vezi sa radom društva za posredovanje u osiguranju, odnosno ako je nezadovoljan pružanjem usluga društva, korisnik usluga osiguranja može da podnese prigovor u pisanoj formi u poslovnim prostorijama društva na adresi Gundulićev Venac br. 8/9 u Beogradu, poštom ili putem elektronske pošte na adresu office@bib.co.rs:

Prigovor treba da sadrži sledeće:

Društvo za posredovanje u osiguranju je dužno da podnosiocu prigovora odgovori u pisanoj formi najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora (izuzetno u roku od 30 dana). Odgovor sadrži izjašnjenje za navode iz prigovora, uz obrazloženje, ocenu osnovanosti prigovora i potpis ovlašćenog lica društva.


6) Nadzor nad poslovanjem Društva za posredovanje u osiguranju Best Insurance Brokers d.o.o vrši Narodna Banka Srbije, Kralja Petra br. 12, 11000 Beograd.

Korisnik usluge osiguranja može podneti prigovor Narodnoj banci Srbije, ako se pre toga pisanim prigovorom obraćao društvu za posredovanje u osiguranju Best Insurance Brokers d.o.o i nije bio zadovoljan njegovim odgovorom ili društvo nije odgovorilo korisniku u pisanoj formi na dostavljen prigovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora (izuzetno u roku od 30 dana). Prigovor Narodnoj banci Srbije podnosi se u pisanoj formi, poštom ili elektronskom poštom na adresu za prijem elektronske pošte Narodne banke Srbije označenu na njenoj internet prezentaciji. Korisnik usluge osiguranja uz prigovor upućen Narodnoj banci Srbije dostavlja i prigovor koji je dostavio društvu, njegov odgovor (ako ga je davalac dostavio) i dokumentaciju na osnovu koje se navodi iz prigovora mogu ceniti.

Korisnik usluge osiguranja može podneti prigovor Narodnoj banci Srbije u roku od 6 meseci od dana prijema odgovora društva za posredovanje u osiguranju ili proteka roka za njegovo dostavljanje.

Narodna banka Srbije korisniku usluge osiguranja dostavlja konačan odgovor najkasnije u roku od tri meseca od dana prijema prigovora, a u složenijim predmetima taj rok može se produžiti za najviše tri meseca, o čemu je Narodna banka Srbije dužna da korisnika usluge osiguranja obavesti u pisanoj formi pre isteka roka od tri meseca od dana prijema prigovora.

Ako je korisnik usluge nezadovoljan odgovorom davaoca usluge osiguranja ili mu taj odgovor nije dostavljen u roku utvrđenom ovom odlukom, sporni odnos između korisnika usluge osiguranja i davaoca usluge osiguranja može se rešiti u postupku posredovanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova.

Narodna banka Srbije sprovodi postupak posredovanja bez naknade, s tim što eventualne troškove koji mogu nastati u tom postupku strane snose same (troškovi putovanja, smeštaja, neplaćeno odsustvo sa posla, itd).

U Beogradu, dana 04.07.2020. godine


Direktor Društva